Отраслевой рубрикатор как отражение перспективного
направления развития информационно-библиотечной системы


Branch Code Book as a Perspective Development of Library-Information System

Галузевий рубрикатор як відображення перспективного
напрямку у розвитку інформаційно-бібліотечної системи

Фукс П.П., Шемаева А.В., Приходько Т.Н.

Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН, Харьков, Украина

P. P. Fooks, A. V. Shemaeva, and T. N. Prichod’ko

Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine, Kharkov, Ukraine

П.П. Фукс, А.В. Шемаєва, Т.М. Приходько

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Харків, Україна

Освещаются вопросы создания электронного отраслевого рубрикатора. Отмечается, что для его создания необходимо было изучить информационные потребности пользователей и проанализировать лексическую терминологию на украинском языке. Рубрикатор рассматривается как базовая программа для индексирования и поиска документов.

Creation of an electronic branch code book is described. This task demanded a profound study of user information needs and Ukrainian terminology. The code book is considered to be the basic program for document indexing and retrieval.

Висвітлюються питання створення електронного галузевого рубрикатора. Відмічається, що для його створення необхідно було вивчити інформаційні потреби користувачів і проаналізувати лексичну термінологію українською мовою. Рубрикатор розглядається як базова програма для індексування і пошуку документів.

 

Сучасний стан розвитку галузі, впровадження інформаційних технологій в бібліотеках та службах інформації обумовили створення автоматизованої системи інформаційно-бібліотечного обслуговування в галузі ветеринарної медицини. Відбувається трансформація бібліотек галузі в інформаційно-бібліотечні центри, традиційні методи обслуговування набувають змін, впроваджуються нетрадиційні методи обслуговування, що обумовлює необхідність електронного рубрикатора.

В Науковому інформаційно-бібліотечному центрі (НІБЦ) Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (ІЕКВМ) з 1996 р. ведуться роботи щодо створення електронної версії галузевого рубрикатора на національній мові.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено галузевий електронний рубрикатор, на основі якого здійснюється індексування БД та пошук у локальних системах і в Internet. Рубрикатор відрізняється тим, що враховує інформаційні потреби споживачів галузі та розглядається як базовий для розробки бібліотеками стратегії і тактики в умовах інформатизації. При виконанні робіт використовувалися загальнонаукові, імперичні, лінгвістичні та експериментальні методи досліджень, а також були використані предметний принцип та принцип системного підходу. Відомо, що для найбільш повного й точного розкриття документу необхідно використовувати ключові слова, предметні рубрики, дескриптори. Терміни такої мови поєднують назви галузей знань і діяльності з обєктами, групами, класами та іншими поняттями. Предметна мова опису інформаційних обєктів (документів, даних, масивів) зручна для вирішення пошуків конкретних інформаційних обєктів. З появою та розповсюдженням сучасних технологій предметний принцип набуває нового значення. З’являється можливість поєднання традиційних підходів з нетрадиційними.

Згідно принципу системного підходу було виокремлено такі структури електронного рубрикатора: організаційно-функціональна, фізична, логічна та програмна:

Системний підхід забезпечив пошук неформалізованого знання про обєкт дослідження, виявлення елементів рубрикатора. Для складання рубрикатора з ветеринарної медицини треба було пов'язати суб'єктивнi потреби окремого споживача з колективними, вивчити професійні потреби споживачів галузі. Такий пiдхiд дозволяє мати єдину точку зору для проведення дослiдницької роботи в рiзних напрямках.

Інформаційна ктацьких формулярів, запитів і т. д. Жоден із дослідницьких методів не позбавлений недоліків, тому для якiсного i максимального розкриття потенцiйних можливостей любої системи iнформацiйного забезпечення доцiльно застосовувати комплексний пiдхiд, який було використано для вивчення ІП сапоживачів галузі ветеринарної медицини.

Для вирішення проблеми ІП необхідно враховувати 3 компоненти: споживач інформації, який формулює свої задачі; інформаційний масив, в якому зосереджена необхідна інформація; інформаційно-бібліотечна система, яка є посередником між споживачем та інформаційним масивом.

Головним фактором, який визначає розробку методики вивчення iнформацiйних потреб будь-якої категорiї споживачiв iнформацiї, є цiлi i задачi дослiдження. Метою вивчення iнформацiйних потреб науковцiв i практичних робiтникiв ветеринарної медицини є удосконалення рiвня сучасного бiблiографiчного iнформування i бiблiотечно-iнформацiйного обслуговування шляхом розробки електронного рубрикатора.

Для цього необхiдно було вирiшити такi задачi:

Вивчення iнформацiйних потреб науковцiв i спецiалiстiв в галузi ветеринарної медицини було проведено на базi Інституту експериментальної i клiнiчної ветеринарної медицини (IЕКВМ УААН), Харкiвського зооветеринарного iнституту (ХЗВI), Інституту ветеринарної медицини (IВМ УААН), Харківської районної ветеринарної станцiї, дослiдного господарства. Вибірково було проведено анкетування та інтервю серед аспірантів та викладачів ветеринарного факультету Сумського, Полтавського, та Дніпропетровського аграрних університетів.

В рамках вивчення iнформацiйних потреб наукових i практичних робiтникiв ветеринарної медицини було розповсюджено 400 анкет. Повернуто 351. Анкетуванням було охоплено 50% науковців та по 25% представників освіти і практики. Із них академіки становлять 0,5%, член-кореспонденти — 0,8%, доктора наук — 4,2%, кандидати наук — 15,2 % . В результаті вивчення ІП споживачів інформації було визначено видання, що користуються найбільшим попитом: РЖ “Биология” ВІНІТІ-56%, РЖ “Ветеринария” ЦНСГБ РАСГН –75%, Agroselekt. Reihe 4. Veterinarmedizin — 24%, Veterinary Bulletin — 51%.

Проведений аналіз виявлення груп обєктів ветеринарних категорій, повязаних спільними властивостями, дозволив визначити підпорядкування груп та їх ієрархічної побудови електронного рубрикатора з ветеринарної медицини.

На основі вивчення ІП було проведено аналіз розподілу публікацій з окремих питань ветеринарної медицини в журналах ветеринарного за 1994-1998 роки. Для аналізу були взяті журнали України: “Ветеринарна медицина України”, “Тваринництво України”, “Вісник аграрної науки”, “Цитологія і генетика”, міжвідомчий збірник “Ветеринарна медицина”; журнали Росії: “Ветеринария”, “Биотехнология”, “Вопросы вирусологии”, “Гигиена и санитария”, “ЖМЭИ”, “Иммунология”, “Клиническая и лабораторная диагностика”, “Микробиология”, “Паразитология”, “Проблемы туберкулеза”; іноземні журнали: “Acta Vet. Scandinavica, Acta Vet. Hungarica, American J. of Vet. Research, Australian Vet. J., Polish J. of Vet. Sciences, Tierarztliche Umschau.

Таблиця 1. Співвідношення тематики публікацій в журналах і запитів споживачів.

Рубрика

Теми

Запити

Публікації

68.41.01

Загальні питання

4,7 %

5,9 %

68.41.29

Зоогігієна

1,3 %

5,3 %

68.41.31

Вет. санітарія

2,9 %

2,9 %

68.41.35

Вет. мікробіологія

3,8 %

3,6 %

68.41.37

Вет. фармакологія

1,7 %

3,2 %

68.41.39

Вет. токсикологія

5,9 %

5,9 %

68.41.41

Вет. діагностика

3,0 %

0,8 %

68.41.45

Незаразні хвороби

3,4 %

9,5 %

68.41.49

Вет. акушерство

5,1 %

10,1 %

68.41.53

Вет. радіологія

7,7 %

2,6 %

68.41.55

Інфекційні хвороби

36,0 %

36,0 %

68.41.57

Інвазійні хвороби

6,4 %

5,7 %

48.41.57

Хвороби невідомої етіології

18, %

2,4 %

68.41.63

Вет. імунологія

7,3 %

3,4 %

68.41.67

Вет. лейкозоологія

1,7 %

0,4 %

68.41.68

Хвороби окремих видів тварин

9,5 %

12,4 %

 

За основу електронної версiї предметного рубрикатора з ветеринарної медицини було взято рубрикатор ДАСНТI та рубрикатор з питань сільського господарства НДIТЕIагропрому.

Для розробки рубрикатора необхіним елементом є лінгвістичні дослідження. Проводився лінгвістичний аналіз дескрипторів та встановлення звязків і взаємозвязків між термінами розділів.

Розробка доповнень та змін складне і багатоаспектне завдання. Системний підхід до нього потребує відповідності ієрархічної структури розділу рубрикатора структурі предметної галузі, яку він охоплює, а механізм введення нових рубрик повинен відповідати співвідношенням і властивостям обєктів даної предметної галузі. Тому, насамперед, було визначено головні групи обєктів та їх характерні категорії. Основним механізмом утворення нових рубрик було обрано категорії спеціальних типових поділів (на основі РЖ та аналізу літературних джерел), що відповідають основним характеристикам і процесам галузі ветеринарної медицини.

Завдяки системному підходу було сформовано масив термінів рубрикатора, що адекватно відображають предметну область розділів. На цьому масиві було виділено стійкі терміни, що виконують функції основних рубрик та допоміжних. Кожна рубрика та підрубрика виконує подвійну функцію: з одного боку — це елемент нормалізованої лексики, що використовується у пошукових відображеннях документів та запитів; з другого — це найменування, що служить головним представником відповідного класу умовної еквівалентності у ієрархії рубрикатора.

Між обраними термінами було встановлено вертикальні та горизонтальні звязки. Добір відповідної термінології проводився особливо ретельно, що повязано з проблемами неузгодженності наукової української термінології. Використовувалися сучасні тлумачні й термінологічні словники, довідники, енциклопедії, навчальні видання, державні стандарти.

Програмне забезпечення було створено на базi пакету прикладних програм CDS/ISIS. Рубрикатор впроваджено в практику роботи НІБЦ ІЕКВМ та бібліотеки ІВМ. Впровадження рубрикатора супроводжується методичними рекомендаціями “Рубрикатор з ветеринарної медицини. Структура, правила використання та ведення”. Рекомендації розглянуті і схвалені Методичною комісією ІЕКВМ від 21 листопада 2000 р., протокол № 11 та затверджені на засіданні Вченої Ради Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН від 14.02.2001 р.

Основним напрямом подальшого впровадження рубрикатора в інформаційно-бібліотечну систему галузі ветеринарної медицини має бути його використання для створення розподіленої БД галузі. Такі БД за умови застосування мережевих технологій дозволять здійснювати релевантний інформаційний пошук як в усіх бібліотеках галузі одночасно, так і в окремо обраних.